We diagnose and treat

osteoarthritis, gout, pseudogout, psoriatic arthritis, reactive arthritis, ankylosing spondyloarthritis, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, connective tissue diseases, scleroderma, Sjögren’s Syndrome, polymyositis, vasculitis, polymyalgia rheumatica, giant cell arteritis (temporal arteritis), Paget’s disease of the bone, osteoporosis, bursitis, tendonitis, back pain, neuropathy pain, juvenile idiopathic arthritis (previously called juvenile rheumatoid arthritis), Lyme disease, relapsing polychondritis, antiphospholipid antibody syndrome, sarcoidosis, Behçet’s disease, osteonecrosis, fibromyalgia, hypermobility syndrome, etc.